Ogłoszenia / Przetargi

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzonym

monitoringiem wizyjnym

na terenie Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach

 


1)    Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Kaszubskie Centrum Medyczne w Sierakowicach, ul. Lęborska 34, 83-340 Sierakowice, tel. 58 685 69 00, 58 685 69 01.

2)    Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

3)    Będziemy przetwarzać dane osobowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz pacjentów i ochrony mienia.

4)    Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora istniejący w związku z art. 23a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

5)    Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

6)    Odbiorcami pozyskanych danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane w ramach świadczenia usług dla administratora.

7)    Dane będą przechowywane przez okres tygodnia od dnia nagrania. Nagrania dotyczące incydentów mogą̨ być́ przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postepowania, którego przedmiotem jest zdarzenie zarejestrowane przez monitoring wizyjny.

8)    Decyzje dotyczące Państwa danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

9)    Ma Pani/Pan prawo żądać od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

10)  Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Sierakowice, dn. 13.12.2017 r.

 

KCM.02.2017.MA

L.dz. 12/2017

Wszyscy wykonawcy

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: KCM.02.2017.MA Nazwa zadania: Usługa sprzątania i utrzymania czystości Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

Firma Usługowa Maria Gruba, ul. Wichrowe Wzgórze 1B/11, 83-340 Sierakowice.

Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. 100, zgodnie ze wzorem opisanym w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

--------------------------------------------------------------------------------

Oferta nr 1:

Nazwa wykonawcy:                                       Firma Usługowa Maria Gruba

Adres Wykonawcy: Wichrowe Wzgórze 1B/11, 83-340 Sierakowice,

Punkt. dla kryt. Cena:                                     100 pkt.

Punktacja – suma:                                               100 pkt.

Oferta nr 2:

Nazwa wykonawcy:                              ELWOZ Sp. z o.o., Oddział Sierakowice

Adres Wykonawcy: ul. Słupsk 2, 83-340 Sierakowice,

Punkt. dla kryt. Cena:                                     61,53 pkt.

Punktacja – suma:                                               61,53 pkt.

2. Działając na podstawie  art. 94 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych informuję, że Zamawiający  zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zastało przesłane w inny sposób oraz po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą.

Środki ochrony prawnej:

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)  wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)  odrzucenia oferty wykonawcy;

3)  wyboru najkorzystniejszej oferty;

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może również w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1)  niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)  zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (faks lub poczta elektroniczna), lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

 

 

 

 

----------------------------

Kierownik Zamawiającego

 

 

 

 

Sierakowice, dnia 08 grudnia 2017 roku

 

 

KCM.02.2017.MA

L.dz. 09/2017

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: KCM.02.2017.MA. Nazwa zadania: Usługa sprzątania i utrzymania czystości Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia, w wysokości: 507 375,00 zł brutto.

Gmina Sierakowice informuje, że w dniu 2017-12-07 o godzinie 14:15 odbyło się otwarcie ofert złożono następujące oferty:

 

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena brutto

 

1.

 

Firma Usługowa Maria Gruba

 

ul. Wichrowe Wzgórze 1B/11,

83-340 Sierakowice

 

504 000,00

 

2.

 

ELWOZ Sp. z o.o.,

Oddział Sierakowice

 

ul. Słupska 2,

83-340 Sierakowice

 

819 180,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Sierakowice, dn. 06.12.2017 r.

 

KCM.01.2017.MA

L.dz. 12/2017

Wszyscy wykonawcy

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: KCM.01.2017.MA Nazwa zadania: Dostawa oleju opałowego lekkiego na potrzeby Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

PHU MALNAFT Sp. z o.o., ul. Łąkowa 1, 82-200 Malbork.

Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. 100, zgodnie ze wzorem opisanym w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

--------------------------------------------------------------------------------

Oferta nr 1:

Nazwa wykonawcy:                                       OKTAN Brzeski, Grzenkowicz S.j.

Adres Wykonawcy: ul. Bohaterów Westerplatte 7, 76-200 Słupsk,

Punkt. dla kryt. Cena:                                     98,71 pkt.

Punktacja – suma:                                    98,71 pkt.

Oferta nr 2:

Nazwa wykonawcy:                              PHU MALNAFT Sp. z o.o.,

Adres Wykonawcy: ul. Łąkowa 1, 82-200 Malbork,

Punkt. dla kryt. Cena:                                     100 pkt.

Punktacja – suma:                                    100 pkt.

2. Działając na podstawie  art. 94 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych informuję, że Zamawiający  zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zastało przesłane w inny sposób oraz po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą.

Środki ochrony prawnej:

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)  wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)  odrzucenia oferty wykonawcy;

3)  wyboru najkorzystniejszej oferty;

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może również w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1)  niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)  zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (faks lub poczta elektroniczna), lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

 

 

 

 

Stanisław Czerwonka

Dyrektor Zamawiającego

 

 

 

 

 

Sierakowice, dnia 04 Grudnia 2017 roku

 

 

KCM.01.2017.MA

L.dz. 09/2017

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: KCM.01.2017.MA. Nazwa zadania: Dostawa oleju opałowego lekkiego na potrzeby Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia, w wysokości: 360 586,80 zł brutto.

Gmina Sierakowice informuje, że w dniu 2017-12-04 o godzinie 14:15 odbyło się otwarcie ofert złożono następujące oferty:

 

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena brutto

 

1.

 

OKTAN Brzeski, Grzenkowicz S.j.

 

ul. Bohaterów Westerplatte 7, 76-200 Słupsk

 

343 908,00

2.

 

PHU MALNAFT Sp. z o.o.

 

ul. Łąkowa 1, 82-200 Malbork

 

339 480,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KCM/03/11/2014/MA                                                                          Sierakowice, dn. 27-11-2014

L.dz. 07/2014

 

 

OGŁOSZENIE

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: KCM/03/11/2014/MA. Nazwa zadania: Dostawa specjalistycznego aparatu ultrasonograficznego Kaszubskiego Centrum Medyczne w Sierakowicach.

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

 

GE Medical Systems Polska Sp. z o.o., ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa.

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert. Cena = 90 % oraz Okres gwarancji = 10 %.

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia: 28-11-2014.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

 

Lp.: 1

Nazwa wykonawcy:                                                  GE Medical Systems Polska Sp. z o.o.

Adres wykonawcy:                                        ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa

Liczba pkt. w kryterium cena:                       90 pkt.

Liczba pkt. w kryterium okres gwarancji:     10 pkt.

Suma punktów:                                             100 pkt.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)   wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)   odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)   zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm).

 

Stanisław Czerwonka,

Kierownik zamawiającego

 

 

 

 

Numer ogłoszenia: 379484 - 2014; data zamieszczenia: 19.11.2014

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 235815 - 2014 data 12.11.2014 r.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Kaszubskie Centrum Medyczne w Sierakowicach, ul. Lęborska 34, 83-340 Sierakowice, woj. pomorskie, tel. 58 681 64 66, fax. 58 681 64 66.

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

 

W ogłoszeniu jest: 20.11.2014 godzina 13:00, miejsce: Kaszubskie Centrum Medyczne w Sierakowicach, 83-340 Sierakowice, ul. Lęborska 34, pok. 241 (II piętro).

 

W ogłoszeniu powinno być: 24.11.2014 godzina 13:00, miejsce: Kaszubskie Centrum Medyczne w Sierakowicach, 83-340 Sierakowice, ul. Lęborska 34, pok. 241 (II piętro).

 

 

KCM/03/11/2014/MA                                                                                                          Sierakowice, dn. 2014-11-19

L.dz. 04/2014

 

 

Wszyscy wykonawcy

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: KCM/03/11/2014/MA. Nazwa zadania: Dostawa specjalistycznego aparatu ultrasonograficznego Kaszubskiego Centrum Medyczne w Sierakowicach.

 

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

 

Pytania:

1. Dot. pkt. 3 Załącznika nr 1A do SIWZ:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania, nowoczesny wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny z monitorem LCD 19'' o rozdzielczości 1680 x 1024 pikseli, obsługa i menu w języku polskim, z możliwością pochylenia i obracania oraz zmianą wysokości względem pulpitu. Z programowalnym dotykowym kolorowym panelem sterowania LCD o przekątnej powyżej 10 cali, w wielu przypadkach przewyższający wymagane parametry, posiadający ilość kanałów przetwarzania powyżej 400 000 ?

2. Dot. pkt. 10 Załącznika nr 1A do SIWZ:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania, nowoczesny wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny z monitorem LCD 19'' o rozdzielczości 1680 x 1024 pikseli, obsługa i menu w języku polskim, z możliwością pochylenia i obracania oraz zmianą wysokości względem pulpitu. Z programowalnym dotykowym kolorowym panelem sterowania LCD o przekątnej powyżej 10 cali, w wielu przypadkach przewyższający wymagane parametry, posiadający liczbę regulowanych ognisk min. 4 ?

3. Dot. pkt. 11 Załącznika nr 1A do SIWZ:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania, nowoczesny wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny z monitorem LCD 19'' o rozdzielczości 1680 x 1024 pikseli, obsługa i menu w języku polskim, z możliwością pochylenia i obracania oraz zmianą wysokości względem pulpitu. Z programowalnym dotykowym kolorowym panelem sterowania LCD o przekątnej powyżej 10 cali, w wielu przypadkach przewyższający wymagane parametry, z mechaniczną regulacją wysokości pulpitu konsoli (góra-dół) w zakresie min. 18 cm ?

4. Dot. pkt. 36 Załącznika nr 1A do SIWZ:

Czy Zamawiający dopuści aparat o minimalnych PRF dla PR wynoszącym 1,3 kHz zamiast 1 kHz ? W oferowanym aparacie jest większy zakres częstotliwości prędkości od wymaganego PRF dla PW, tzn. 1,3-22 kHz. Różnica 0,3 kHz w dolnym zakresie prędkości ma pomijalne znaczenie dla prowadzącego badania.

5. Dot. pkt. 38 Załącznika nr 1A do SIWZ:

Czy Zamawiający dopuści aparat z interfejsem w języku polskim lub angielskim? Menu w języku angielskim jest powszechnie stosowane i spotykane i nie stanowi problemu w obsłudze aparatu. Ergonomia obsługi jest intuicyjna a stosowane zwroty w języku angielskim ogólnie przyjęte i znane.

6. Dot. pkt. 39 Załącznika nr 1A do SIWZ:

Prosimy o doprecyzowanie p. 39. Zamawiający nie wymaga głowic objętościowych do których potrzebne jest obrazowanie 4D a zakup tej opcji w chwili obecnej jest nieuzasadniony ekonomicznej. Proponujemy zapis mówiący o możliwości rozbudowy aparatu o opcję obrazowania 4D na dzień składania ofert. taki zapis potwierdzi wysoką klasę aparatu bez konieczności wydawania dodatkowych środków.

7. Dot. pkt. 40.2 Załącznika nr 1A do SIWZ:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania, nowoczesny wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny z monitorem LCD 19'' o rozdzielczości 1680 x 1024 pikseli, obsługa i menu w języku polskim, z możliwością pochylenia i obracania oraz zmianą wysokości względem pulpitu. Z programowalnym dotykowym kolorowym panelem sterowania LCD o przekątnej powyżej 10 cali, z głowicą convex – wieloczęstotliwością, 192 elementową wykonaną w unikalnej, nowej technologie 3T – zwiększającej szerokość wiązki i efektywność transmisji, dający lepszy współczynnik sygnału do szumu i poprawiającą rozdzielczość – o zakresie pracy głowicy od 2,0 – 8,0 MHz, kątem skanowania głowicy powyżej 85 stopni?

8. Dot. pkt. 41.1 Załącznika nr 1A do SIWZ:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania, nowoczesny wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny z monitorem LCD 19'' o rozdzielczości 1680 x 1024 pikseli, obsługa i menu w języku polskim, z możliwością pochylenia i obracania oraz zmianą wysokości względem pulpitu. Z programowalnym dotykowym kolorowym panelem sterowania LCD o przekątnej powyżej 10 cali, z głowicą– endowaginalną wieloczęstotliwością wykonaną w unikalnej, nowej technologie 3T – zwiększającej szerokość wiązki i efektywność transmisji, dający lepszy współczynnik sygnału do szumu i poprawiającą rozdzielczość – o zakresie pracy głowicy od 2,6 – 12,8 MHz, kątem skanowania głowicy powyżej wynoszącym 193 stopnie oraz liczbą kryształów piezoelektrycznych wynoszącą 160 elementów ?

9. Dotyczy projektu umowy:

§ 6 ust. 4 - Obstąpienie od umowy jest czynnością radykalną i nie powinno zaskakiwać żadnej ze Stron, podobnie jak naliczenie wysokiej 10%-owej kary umownej. Proponujemy, aby przed odstąpieniem Zamawiający wezwał Wykonawcę do usunięcia naruszenia z zagrożeniem odstąpienia od umowy, udzielając mu odpowiedniego dodatkowego terminu. Taka konstrukcja chroni słuszny interes Zamawiający. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę tego zapisu na następujący:

"Każde ze Stron może odstąpić od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi druga Strona, i żądać zapłaty kary umownej  w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy brutto, jeżeli pomimo wcześniejszego wezwania do usunięcia powstałego naruszenia i wyznaczenia w tym celu dodatkowego odpowiedniego terminu Strona odpowiedzialna za naruszenie, nie usunęła go."

Odpowiedź:

1. Nie.

2. Nie.

3. Nie.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość oferowania urządzenia o minimalnym PRF dla PR wynoszącym 1,3 kHz.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość oferowania urządzenia z interfejsem w języku polskim lub angielskim.

6. Zamawiający doprecyzował zapis dotyczący możliwości obrazowania 4D w Rozdz. II pkt 4 (Opis przedmiotu zamówienia) oraz  Załączniku nr 1A do SIWZ.

7. Nie.

8. Nie.

9. Zamawiający nie przewiduje dokonywania zmian w projekcie umowy.

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

 

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami zamawiający informuje jednocześnie o przedłużeniu terminu składania ofert. Nowy termin to: 2014-11-24 do godz. 13:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz.13:15. Pozostałe ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić ewentualny kolejny wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji, bez rozpoznania.

 

W związku z przedmiotowym wyjaśnieniem dokonano modyfikacji w Roz. II., pkt 4 (Opis przedmiotu zamówienia) oraz Rozdz. XI, pkt 1 i 3 (Miejsce oraz termin składania ofert) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Załącznika nr 1A do SIWZ. Aktualną Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia jak i Załącznik nr 1A, można pobrać ze strony Zamawiającego - www.kcmsierakowice.gda.pl.

 

 

____________________________________

Kierownik zamawiającego

 

 

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

 

SIWZ USG KCM 2014 (zmodyfikowany - 19.11.2014)

Załączniki nr 1A do SIWZ

 

Sierakowice: Dostawa specjalistycznego aparatu ultrasonograficznego na potrzeby Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach
Numer ogłoszenia: 235815 - 2014; data zamieszczenia: 12.11.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Kaszubskie Centrum Medyczne w Sierakowicach , ul. Lęborska 34, 83-340 Sierakowice, woj. pomorskie, tel. 58 681 64 66, faks 58 681 64 66.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kcmsierakowice.gka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa specjalistycznego aparatu ultrasonograficznego na potrzeby Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie specjalistycznego aparatu ultrasonograficznego wraz z głowicą typu convex oraz głowicą endowaginalną na potrzeby Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach, zwanego dalej urządzeniem. 2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego szkolenie personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego - max. 3 osoby) w wymiarze max. 3 godzin, niezwłocznie po zainstalowaniu urządzenia. Szkolenie dotyczy oferowanej techniki, obsługi i konserwacji urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przeprowadzenia dodatkowego szkolenia (w wymiarze max. 3 godzin) w późniejszym terminie, jeżeli wystąpi taka konieczność. 3. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 33.11.22.00-0 - Aparaty ultrasonograficzne. 4. Szczegółowe parametry wymaganego urządzenia - zostały określone w SIWZ. 5. Urządzenie o wymienionych wyżej parametrach dostarczone zostanie wraz z osprzętem niezbędnym do jego prawidłowego funkcjonowania. 6. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia oraz arkuszu informacji technicznej (załączniku nr 1A do SIWZ), znajduje się jakikolwiek znak towarowy, patent, norma czy pochodzenie, należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach nie gorszych niż te, podane pod pojęciem typ. 7. Zamawiający wymaga, by oferowane urządzenie były dopuszczone do obrotu na terytorium Polski oraz spełniały co najmniej wymogi techniczne zawarte w opisie przedmiotu zamówienia oraz arkuszu informacji technicznej. 8. Wykonawca winien podać w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) cenę realizacji przedmiotu zamówienia, na którą składa ofertę, obejmującą dostawę do miejsca użytkowania, montaż, podłączenie do istniejących instalacji, uruchomienie i instruktaż użytkowników w zakresie obsługi i konserwacji. 9. Wraz z przekazaniem urządzenia, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), certyfikaty imienne dla osób przeszkolonych - należy dosłać do 14 dni od daty przeprowadzenia szkolenia, paszport techniczny, karty gwarancyjne, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności - wystawiona przez producenta. 10. Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy dostarczony Zamawiającemu będzie fabrycznie nowy (wyprodukowany nie później niż - 01.01.2014), wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych, objęty gwarancją producenta i dopuszczony do stosowania w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. 11. Wykonawca zapewni Zamawiającemu minimum 24 miesięczny okres gwarancji na przedmiotowe urządzenie. 12. Okres gwarancji liczony będzie od daty podpisania protokołu odbioru dostawy (podpisanego bez uwag). Wykonawca zapewni w tym okresie bezpłatny serwis oraz nieodpłatne obowiązkowe, zalecane przez producenta i wymagane Zarządzeniem Prezesa NFZ oraz zapisami Ustawy o wyrobach medycznych (Dz. U z 2010, nr 107 poz. 679 ze zmn.) obowiązkowe przeglądy sprzętu diagnostycznego. Równocześnie, Wykonawca zapewnia serwis pogwarancyjny świadczący usługi serwisowe przez okres co najmniej 2 lat, licząc od daty zakończenia okresu gwarancji. Po każdorazowym przeglądzie wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia szczegółowej specyfikacji kontroli technicznej urządzenia.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 ustawy Pzp stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.22.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 5 000,00 zł, słownie: pięciu tysięcy złotych 00/100. 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) gwarancjach bankowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.) 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach: PKO BP: 37 1440 1202 0000 0000 0092 8763. 6. Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. 1) Wadium wnoszone w formach niepieniężnych: oryginały dokumentów należy przekazać Zamawiającemu (dokument należy przedłożyć w pok. 241 siedziby zamawiającego - II piętro) w odrębnym opakowaniu umieszczonym w kopercie zawierającej ofertę, natomiast potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię tego dokumentu należy wpiąć do oferty. 7. Wadium wnosi się przed upływem ostatecznego terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. 8. Dokument w formie poręczenia i/lub gwarancji powinien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składani ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 13. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: - Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony, na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożone oświadczenie wg formuły spełnia - nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony, na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożone oświadczenie wg formuły spełnia - nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony, na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożone oświadczenie wg formuły spełnia - nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony, na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożone oświadczenie wg formuły spełnia - nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony, na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożone oświadczenie wg formuły spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów producenta, itp. w języku polskim - w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 ustawy Pzp). Jednocześnie należy w Załączniku nr 1A do SIWZ podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć (np. zakreślaczem) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Okres gwarancji - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Projekt umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksów do umowy sporządzonych w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Jednakże Zamawiający, zgodnie z art. 144 Pzp przewiduje możliwość dokonania takich zmian, w razie: a) zmiany stawki podatku VAT dla dostaw należących do przedmiotu zamówienia w toku wykonywania umowy - do wynagrodzenia Wykonawcy netto zostanie doliczona stawka VAT obowiązująca w dniu wystawienia faktury; b) wejścia w życie innych, niż wymienione w lit. a, regulacji prawnych po dacie zawarcia umowy, wywołujących potrzebę jej zmiany; c) zmiany danych dotyczących oznaczenia Zamawiającego i/lub Wykonawcy; d) wystąpienia okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, skutkujących niemożnością dotrzymania przez niego terminu realizacji, określonego w umowie. Wówczas termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kcmsierakowice.gka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Kaszubskie Centrum Medyczne w Sierakowicach, 83-340 Sierakowice, ul. Lęborska 34, pok. 241 (II piętro).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.11.2014 godzina 13:00, miejsce: Kaszubskie Centrum Medyczne w Sierakowicach, 83-340 Sierakowice, ul. Lęborska 34, pok. 241 (II piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Projekt umowy

Załączniki do SIWZ

 

 

 

 

KCM/02/09/2014/MA                                                                         Sierakowice, 2014-10-07

L.dz. 07/2014

 

Wszyscy wykonawcy

 

OGŁOSZENIE

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: KCM/02/09/2014/MA. Nazwa zadania: Dostawa oleju opałowego lekkiego na potrzeby Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

 

OKTAN Brzeski, Grzenkowicz Sp. j., ul. Bohaterów Westerplatte 7, 76-200 Słupsk.

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryterium oceny ofert. Cena = 100 %

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2014-10-17.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

 

Lp.:                          1

Nazwa wykonawcy:                           F.U.H. „MAJA” Jacek Knitter

Adres wykonawcy:                             ul. Piechowskiego 43A, 83-400 Kościerzyna

Liczba pkt. w kryterium cena:            99,27 pkt.

 

Lp.:                          2

Nazwa wykonawcy:                           Skład Węgla, Olej Opałowy Tadeusz Pranczk

Adres wykonawcy:                             ul. Piwna 17, 83-340 Sierakowice

Liczba pkt. w kryterium cena:            98,56 pkt.

 

Lp.:                          3

Nazwa wykonawcy:                           OKTAN Brzeski, Grzenkowicz Sp. j.

Adres wykonawcy:                             ul. Bohaterów Westerplatte 7, 76-200 Słupsk

Liczba pkt. w kryterium cena:            100 pkt.

 

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)   wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)   odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)   zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm).

 

 

 

 

____________________________________

Kierownik zamawiającego

 

 

 

 

KCM/01/09/2014/MA                                                                        Sierakowice, 2014-09-24

 

 

Wszyscy wykonawcy

 

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: KCM/01/09/2014/MA. Nazwa zadania: Dostawa oleju opałowego lekkiego na potrzeby Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach.

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm.) Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

 

Uzasadnienie faktyczne:

W przedmiotowym postępowaniu, prowadzonym w trybie zapytania o cenę, nie zostały złożone co najmniej dwie oferty nie podlegające odrzuceniu.

 

Uzasadnienie prawne:

art. 93 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p.zm.).

 

Środki ochrony prawnej

 

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm).

 

 

 

____________________________________

Kierownik zamawiającego

 

 

 

 

 

Sierakowice, dn. 2012-12-14

 

KCM/01/11/2012

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: KCM/01/11/2012. Nazwa zadania: ?Sprzątania pomieszczeń budynku przychodni należącej do Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach?.

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Firma Usługowa Maria Gruba

oś. Wichrowe Wzgórze 1B/11

83-340 Sierakowice

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert (cena = 100%).

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

---------------------------------------------------------------------------------

Oferta nr 1:

Nazwa wykonawcy: Firma Usługowa Maria Gruba

Adres Wykonawcy: oś. Wichrowe Wzgórze 1B/11, 83-340 Sierakowice

Cena oferty brutto:                                               450 000,00 zł

Punktacja:                                                             100

 

Oferta nr 2:

Nazwa wykonawcy: ELWOZ Sp. z o.o. Oddział Sierakowice

Adres Wykonawcy: ul. Słupska 2, 83-340 Sierakowice

Cena oferty brutto:                                               482 652,00 zł

Punktacja: 93

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2) odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień publicznych ?Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.).