Karta EKUZ

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) uprawnia do korzystania w stanach nagłych z opieki zdrowotnej podczas tymczasowego pobytu w państwie członkowskim Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu. Ubezpieczony może skorzystać ze świadczeń medycznych w oparciu o EKUZ, w sytuacji nastąpienia nagłego pogorszenia stanu zdrowia, tak by nie musiał - w związku z koniecznością leczenia - przerywać pobytu w państwie członkowskim. EKUZ potwierdza prawo do korzystania
na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych  (z wyjątkiem tzw. kosztów własnych pacjenta, o ile zostały przewidziane
w ustawodawstwie państwa pobytu).

Zgodnie z przepisami wspólnotowymi z zakresu koordynacji systemów ochrony zdrowia w poszczególnych państwach członkowskich UE i EOG (Rozporządzenie nr 1408/71), EKUZ może zostać wydana wyłącznie tym osobom, które posiadają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z ustawodawstwem jednego z państw UE/EOG.

Ważność tego dokumentu wygasa zawsze z chwilą utraty tego uprawnienia. W odniesieniu do Polski oznacza to, że EKUZ może być wydana osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia i zachowuje ważność do momentu określonego w niej, jako data końcowa ważności karty, chyba że w czasie, w którym była ważna, posiadacz karty utracił status osoby ubezpieczonej w NFZ.
W takiej sytuacji EKUZ traci ważność w tym samym dniu, co utrata statusu osoby ubezpieczonej w Funduszu.

Jeżeli wyjazd osoby ubezpieczonej do innego państwa członkowskiego ma na celu znalezienie tam i podjęcie pracy zarobkowej
lub otworzenie w tym państwie samodzielnej działalności gospodarczej (a nie posiada ona formularza E 101 zaświadczającego,
że podczas pracy za granicą stosuje się polskie ustawodawstwo w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego), od momentu podjęcia pracy lub działalności osoba taka podlega ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu tego państwa członkowskiego, na terytorium, którego praca lub działalność jest wykonywana.

Tak więc, od momentu podjęcia pracy lub działalności w innym państwie członkowskim przestaje podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu w Polsce, nawet jeżeli pracodawca nie dopełni obowiązku wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego
w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Podobnie osoby, które w Polsce ubezpieczone są mi in. z tytułu posiadania statusu członka rodziny, bezrobotnego, studenta,
czy emeryta lub rencisty, z dniem podpisania umowy o pracę, nawet w przypadku pracy o charakterze sezonowym, stają się osobami ubezpieczonymi w państwie, w którym pracę tę wykonują.

Z EKUZ można korzystać wyłącznie do czasu podjęcia pracy lub działalności gospodarczej poza granicami Polski. Od chwili podjęcia pracy w innym państwie członkowskim, bez względu na datę umieszczoną na wydanej EKUZ, niezgodnym z prawem jest posługiwanie się kartą w państwie, w którym podjęta została praca oraz w każdym innym państwie członkowskim.